Greccy filozofowie

Strona główna -Mitologia grecka -Greccy filozofowie

Greccy filozofowie odgrywają bardzo ważną rolę w całej dziedzinie filozofii i jej poszczególnych dyscyplinach. W szczególności starożytna filozofia grecka, która stanowi najważniejszą część zachodniej filozofii starożytnej, jest wciąż niewyczerpanym źródłem inspiracji, pytań i unikalnych idei filozoficznych.

Aedesia

Ajnesidemos

Akusilaos z Argos

Aleksander z Afrodyzji

Alkmeon z Krotonu

Altheides

Anacharsis

Anaksagoras

Anaksagoras z Kladzomen

Anaksarchos z Abdery

Anaksymander

Anaksymander z Miletu, Anaksimandros ho Milesios

Anaksymenes

Antiochos z Askalonu

Antystenes

Antystenes z Aten, Antisthenes, Athenaios

Apollodoros

Apollodoros z Aten

Apollodoros ho Ahenaios

Apoloniusz z Tiany

Archelaos z Aten

Archytas z Tarentu

Arkezylaos z Pitane

Arystarch z Samos

Aristarchos ho Samios

Arystarch z Samotraki

Arystoteles

Aristotelēs

Arystyp z Cyreny

Aspazja

Bias z Prieny

Bion z Borystenes

Celsus z Aleksandrii

Damon z Oe

Damon z Aten

Demetriusz z Faleronu

Demetrios z Faleronu

Demokryt

Demokryt z Abdery, Demokritos ho Abderites

Diogenes Laertios

Diogenes Laërtius

Diogenes z Apollonii

Diogenes z Seleucji

Diogenes z Babilonu

Diogenes z Synopy

Diogenes tes Sinopes

Dion z Prusy

Dion Chryzostom

Dionizy z Aleksandrii

Dionizy Wielki

Empedokles

Empedokles z Akragas, Empedokles ho Akragantinos

Epiktet

Epiktet z Hierapolis

Epikur

Epikuros

Epimenides z Krety

Eubulides z Miletu

Eudoksos z Knidos

Eudoksos ho Knidios

Euklides z Megary

Fedon z Elidy

Filolaos

Filolaos z Krotony, Filolaos z Tarentu

Filon z Aleksandrii

Philo Judaeus, Yedidia, Filon Żyd, Filon Aleksandryjski

Gorgiasz z Leontinoi

Gorgias ho Leontinos

Hegezjasz

Hegezjasz z Cyreny

Hekaton z Rodos

Heraklides z Pontu

Heraklit z Efezu

Herakleitos ho Ephesios

Herod Attyk

Herodes Attykus

Hierokles z Aleksandrii

Hipparchia z Maronei

Hippazos z Metapontu

Hippiasz z Elidy

Hippias

Charondas

Charondas z Katany

Chryzyp z Soloi

Chrysippos

Izokrates

Isokrates

Jan Filopon

Jan Gramatyk

Kallikles

Karneades z Cyreny

Karneades ho Kyrenaios

Kleantes z Assos

Kleanthes ho Assios

Klemens Aleksandryjski

Kleobulos z Lindos

Krates z Teb

Krates ho Thebaios

Kratylos

Kritias

Kritias z Aten, Critias

Ksenofanes z Kolofonu

Ksenophanes

Ksenokrates

Ksenokrates z Chalcedonu

Leukippos z Miletu

Likophron

Lukian

Lukian z Samosat, Lukianós, Lucianus

Melissos z Samos

Menippos z Gadary

Metrodoros z Lampsakos (epikurejczyk)

Metrodoros z Lampsakos (starszy)

Metrokles z Maronei

Mikołaj z Damaszku

Nicolaos z Damaszku

Myzon z Chen

Panajtios

Pantainos

Parmenides

Parmenides z Elei, Parmenides ho Eleates

Periander

Periandros

Pierios

Pitagoras

Pythagóras

Pittakos z Mityleny

Platon

Plátōn

Plutarch

Plutarchos ho Chaironeus

Posejdonios z Rodos

Posejdonios z Apamei

Protagoras z Abdery

Protagoras ho Abderites

Pyrron z Elidy

Pyrrhon ho Eleios

Sokrates

Speuzyp

Speuzyp z Aten, Speusippos

Strabon

Straton z Lampsaku

Teodor z Cyreny

Teodor Ateista

Teofrast

Teofrast z Eresos, Theophrastos

Timaeus

Trazymach z Chalcedonu

Tymon z Fliuntu

Zenon z Elei

Zḗnōn ho Eleátēs

Zenon z Kition

Zenon ho Kitieus